1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR

  3. İHALE İLANI
İHALE İLANI

İHALE İLANI

BİSMİL DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

A+A-

1 KALEM MOTORİN ALIMI
1 KALEM MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/166150

1-İdarenin
a) Adresi             : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL 
                  DİYARBAKIR 21500 BİSMİL/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası     : 4124155777 - 4124155787
c) Elektronik Posta Adresi     : diyarbakirdhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     : MOTORİN ALIMI 150.000 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan                   ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri             : BİSMİL DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi            : 01/01/ 2016 tarihinde işe başlanacak hastanenin ihtilaçlarına                       göre 31/12/2016 tarihine kadar iş bitecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL 
                  DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati         : 22.12.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret vc/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, bir akaryakıt dağılım kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kasnaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; İhalr\r son teklif verme tarihinden önce alınmış ve teklif sahibinin akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kurumu olduğunu tevsik eden el yazısının aslı veya noter lastikli fotokobisi;
İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuru hışım un bayisi ise havisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl öncesinde alınmış teklif sahibinin ine/kur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazısının aslı veya noter tas tiki i fotokopisi eklenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
EPDK belgesi ibraz edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
kamu veya özel seklinde gerçekleşen her türlü akaryakıt alım ve veya satım salını işi benzer
 iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden 
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.