1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR

  3. BİSMİL MYO YEMEK HİZMETİ İHALESİ
BİSMİL MYO YEMEK HİZMETİ İHALESİ

BİSMİL MYO YEMEK HİZMETİ İHALESİ

Dicle Üniversitesi Bismil, Ergani, Çermik ve Çüngüş Meslek Yüksek Okulları Öğrencilerin 2015 yılı 19644 adet/öğün(4 çeşit)Yemek Hizmet Alım İhalesi hizmet alımı

A+A-

İHALE İLANI
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Dicle Üniversitesi Bismil, Ergani, Çermik ve Çüngüş Meslek Yüksek Okulları Öğrencilerin 2015 yılı 19644 adet/öğün(4 çeşit)Yemek Hizmet Alım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    : 2015/88966
1-İdarenin
a) Adresi            : DİCLE ÜNIVERSİTESİ YERLESKESI REKTÖRLÜK BİNASI GENEL SEKRETERLİK SATINALMA   MÜDÜRLÜĞÜ 21280 SUR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası    : 4122488074 - 4122488074
c) Elektronik Posta Adresi    : gensat@dicle.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1-D.Ü Bismil MYO Öğr. 7.030 Adet/Öğün 4 (Çeşit) Yemek  2-D.Ü Çüngüş MYO Öğr. 2.294 Adet/Öğün 4 (Çeşit) Yemek 3- D.Ü Ergani MYO Öğr. 4.400 Adet/Öğün 4 (Çeşit) Yemek 4- D.Ü Çermik MYO Öğr. 5.920 Adet/Öğün 4 (Çeşit) Yemek Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        : Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Bismil , Ergani, Çermik ve Çüngüş Meslek Yüksek Okulları
c) Süresi            : İşe başlama tarihi 14.09.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satınalma                       Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati        : 04.08.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ;İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ,firma adına kayıtlı ilgili  kuruluşlardan alınan Gıda Üretim İzin Belgesi sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
 Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye katılacak isteklilerin adlarına kayıtlı yemek üretim tesisine ait ilgili kuruluşlardan 
alınan 133 gün/kişilik kapasite raporu verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 
Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen ) takvim 
günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  (Basın:115225 /www.bik.gov.tr)

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.