1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR

  3. Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM)
Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM)

Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM)

YAŞ SEBZE MEYVE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

A+A-

Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM)

YAŞ SEBZE MEYVE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İhale Kayıt Numarası:2012/70825
1-İdarenin
a) Adresi:BİSMİL ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEK. EĞT. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA YANI KIZILYAR MEVKİİ 21500 BİSMİL DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4124153985 - 4124153985
c) Elektronik Posta Adresi:905169@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:BİSMİL ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEK. EĞT. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAĞI JANDARMA YANI KIZILYAR MEVKİİ 21500 BİSMİL DİYARBAKIR
c) Teslim tarihi:Yaş sebze meyve süt ve süt ürünleri işe başlama tarihinden itibaren idare tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce ürünler peyder pey istenecektir.ürünler teslim Alma komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.Uygun olmayan ürünler geri gönderilecek,yüklenici tarafından tekrar tedarik edilecektir.Bu husustaki Bütün nakliye işleri yükleniciye aittir.İhtiyaç duyulan anda yüklenici tarafından ürünler tedarik edilecektir.Ürünler 15/06/2013 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:BİSMİL ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEK. EĞT. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR ODASI BİSMİL DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati:14.06.2012 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİSMİL ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEK. EĞT. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA YANI KIZILYAR MEVKİİ 21500 BİSMİL DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİSMİL ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MESLEKİ VE TEK. EĞT. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA YANI KIZILYAR MEVKİİ 21500 BİSMİL DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.